Skip Navigation Links

Seneste nyheder

Youtube video Facebook

 

§ 1            Klubbens navn, hjemsted og organisation

           

Klubbens navn er ”Kjellerup Svømmeklub”

Klubbens hjemsted er i Kjellerup

Klubben er medlem af Dansk Svømmeunion og Danske Gymnastik- og

Idrætsforeninger (DGI)

Klubben kan i øvrigt tilmelde sig relevante idrætslige hovedorganisationer, i det omfang bestyrelsen finder det nødvendigt for bl.a. at sikre uddannelse af instruktører.

 

§ 2       Formål

 

Kjellerup Svømmeklubs formål er at skabe de bedste muligheder for svømmeundervisning

og andre aktiviteter i vand, og mulighed for dygtiggørelse for alle medlemmer uanset alder og færdigheder.

 

§ 3            Medlemmer

 

Medlemmerne er forpligtede over for klubbens love og øvrige bestemmelser, herunder at

arbejde for opfyldelse af klubbens formål og at yde bestyrelsen bistand hertil.

Bestyrelsen afgør, om medlemskab skal nægtes.

 

§ 4            Regnskab

 

Regnskabsåret følger sæsonen og går altså fra 1. august til 31. juli. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

Kontingentet opkræves for en sæson forud.

 

§ 5            Generalforsamling

 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned og indvarsles med

mindst 14 dages frist gennem en mail til klubbens medlemmer samt ved opslag i svømmesalen. Indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, varsles dette gennem de lokale medier.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

            Dagsorden for generalforsamlingen er:

 

1)       Valg af dirigent

2)       Formanden aflægger beretning

3)       Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab

4)       Behandling af indkomne forslag

5)       Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 6

6)       Eventuelt

 

            Ved generalforsamlingen er alle medlemmer, der er fyldt 15 år, stemmeberettigede. For

            medlemmer under 15 år kan en af medlemmets forældre/værger deltage og være

stemmeberettigede på generalforsamlingen. Klubbens instruktører er automatisk medlemmer.

Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog kan vedtægtsændringer kun vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen. Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning, dog skal afstemningen være skriftlig, hvis blot 1 medlem forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Indvarslingsfrist for en ekstraordinær generalforsamling er ligeledes 14 dage.

 

§ 6            Bestyrelsen

 

Klubben ledes af en bestyrelse, som består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, der alle er valgt af generalforsamlingen. Valg til bestyrelsen kan ske når man er fyldt 17 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden, dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år.

 

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen. Hvert andet år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og hvert andet år 5 bestyrelsesmedlem.

Ved generalforsamlingen vælges 2 revisorer + 1 revisorsuppleant. Revisorer vælges for 2 år ad gangen, mens revisorsuppleanten vælges hvert år.

 

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når det er påkrævet, eller når 5 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er bemyndiget til at udarbejde bestemmelser, som skønnes nødvendige eller ønskelige. Sådanne bestemmelser er kun midlertidige, men kan give øjeblikkelig virkning. For at opnå varig gyldighed skal de godkendes på første generalforsamling.

            

 

§ 7   Økonomisk hæftelse

 

1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for        foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 8            Opløsning af klubben

 

For opløsning kræves, at ¾ af klubbens stemmeberettigede medlemmer på en ordinær generalforsamling stemmer herfor. Er dette ikke tilfældet, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, der da er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Ved opløsning afgør den opløsende generalforsamling, hvorledes klubbens eventuelle midler skal fordeles.

 

 

 

Disse vedtægter erstatter tidligere vedtægter fra 2011 med senere ændringer i 2013.

Banner