Skip Navigation Links

Seneste nyheder

Youtube video Facebook

 

Vedtægter for Kjellerup Svømmeklub

 

§ 1                 
Klubbens navn, hjemsted og organisation

Klubbens navn er ”Kjellerup Svømmeklub”

Klubbens hjemsted er i Kjellerup

Klubben er medlem af Dansk Svømmeunion og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI)

Klubben kan i øvrigt tilmelde sig relevante idrætslige hovedorganisationer, i det omfang bestyrelsen finder det nødvendigt for bl.a. at sikre uddannelse af instruktører.

 

§ 2                 
Formål

Kjellerup Svømmeklubs formål er at skabe de bedste muligheder for svømmeundervisning og andre aktiviteter i vand, og mulighed for dygtiggørelse for alle medlemmer uanset alder og færdigheder.

 

§ 3                  
Medlemmer

Medlemmerne er forpligtede over for klubbens love og øvrige bestemmelser, herunder at arbejde for opfyldelse af klubbens formål og at yde bestyrelsen bistand hertil.

Bestyrelsen afgør, om medlemskab skal nægtes.

 

§ 4            
Regnskab 

Regnskabsåret følger sæsonen og går altså fra 1. august til 31. juli. 

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

Kontingentet opkræves for en sæson forud.

 

 

 

 

 

 

 

§ 5            
Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned og indvarsles gennem en mail til klubbens medlemmer samt ved opslag i svømmesalen. 

Indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, varsles dette desuden gennem de lokale medier.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

            Dagsorden for generalforsamlingen er:

 

1)       Valg af dirigent

2)       Formanden aflægger beretning

3)       Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab

4)       Behandling af indkomne forslag

5)       Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 6

6)       Eventuelt


 Ved generalforsamlingen er alle medlemmer, der er fyldt 15 år, stemmeberettigede. 
 For medlemmer under 15 år kan en af medlemmets forældre/værger deltage og være stemmeberettigede på generalforsamlingen. Klubbens instruktører er automatisk medlemmer.

Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog kan vedtægtsændringer kun vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen. Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning, dog skal afstemningen være skriftlig, hvis blot 1 medlem forlanger det. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Indvarslingsfrist for en ekstraordinær generalforsamling er ligeledes 14 dage.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6            
Bestyrelsen

Klubben ledes af en bestyrelse, som består af minimum 5 medlemmer. Nye medlemmer kan indtræde i bestyrelsen løbende efter godkendelse af bestyrelsen, og skal vælges formelt  ved førstkommende generalforsamling.
 
 Valg til bestyrelsen kan ske når man er fyldt 17 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden, dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år.

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen. 

Ved generalforsamlingen vælges 2 revisorer. Revisorer vælges for 2 år ad gangen.
 
 I bestyrelsen sidder desuden en repræsentant fra instruktørgruppen. Denne vælges af instruktørerne, og sidder med ved de møder hvor det giver mening - hvilket afgøres i samråd med bestyrelsen.
 Formålet med en instruktørrepræsentant i bestyrelsen er at sikre at klubbens instruktører er med til at tegne klubben og at instruktørernes interesser varetages bedst muligt.

 

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når det er påkrævet, eller når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne kræver det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er bemyndiget til at udarbejde bestemmelser, som skønnes nødvendige eller ønskelige. Sådanne bestemmelser er kun midlertidige, men kan give øjeblikkelig virkning. For at opnå varig gyldighed skal de godkendes på første generalforsamling.

Disse bestemmelser samles i bestemmelsesoversigten, der skal fremgå af klubbens hjemmeside. 

            

 

§ 7   
Økonomisk hæftelse

 

1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
 

2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.
 

3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

 

 

§ 8            
Opløsning af klubben

 

For opløsning kræves, at ¾ af klubbens stemmeberettigede medlemmer på en ordinær generalforsamling stemmer herfor. Er dette ikke tilfældet, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, der da er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Ved opløsning afgør den opløsende generalforsamling, hvorledes klubbens eventuelle midler skal fordeles.

 

 

 

Disse vedtægter vedtages i 2020 og erstatter tidligere vedtægter fra 2013

 

 

Banner